13558944_523465367836541_2398166111903466761_o

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

View More
11845137_422229147960164_7182728609739771993_o

กิจกรรม ASEAN DAY

View More
12291113_452971514885927_848345106315758607_o

สู่การแข่งขันในระดับภาค

View More

ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียน การสอน

ภายในโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

เป้าหมาย ของโรงเรียน

นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมประสงค์ ค่านิยมความเป็นไทย แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดโรงเรียนสุจริต โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมประสงค์ ค่านิยมความเป็นไทย แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดโรงเรียนสุจริต โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

zicedemo
ม.ค. 20‚ 2016

Tips to Succeed in an Online Course

ข่าวและกิจกรรม

Upcoming Education Events to feed your brain.

"มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ยิ้มไหว้ ทักทายไพเราะ"

โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!