ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนพิณพลราษฎร์  ตั้งตรงจิตร 12  เริ่มจัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2464
 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดตลาดชุม (วัดวังทองวรารามในปัจจุบัน) เป็นที่เรียนในสมัย ขุนวิมลนภาลัย เป็นนายอำเภอ  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดตลาดชุม”  โดยมีนายแผ้ว  ศรีม่วง  
เป็นครูใหญ่คนแรก
          ต่อมาในปี  พ.ศ.  2474  มีราษฎรยกที่ดินให้เพื่อสร้างโรงเรียน  จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นเป็นอาคารแบบ  ป 2 ก (ทรงปั้นหยาชั้นเดียว)  โดยใช้เงินศึกษาพลีและเงินราษฎรบริจาคสมทบได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมวัดตลาดชุม  มาอยู่โรงเรียนใหม่ในที่ดินปัจจุบัน  ซึ่งขณะนั้นมีหลวงพิณพลราษฎร์ เป็นนายอำเภออยู่จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดตลาดชุมมาเป็น “โรงเรียนพิณพลราษฎร์” โดยมี นายบุญธรรม  พุ่มโอภาส  เป็นครูใหญ่
          ในปี  พ.ศ.  2504  นายประยงค์  และนางนกเล็ก  ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์  
ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวน 100,000  บาท ร่วมกับเงินงบประมาณอีก 100,000  บาท  
สร้างอาคารเรียนแบบสามัญ  004  สองชั้น 8  ห้องเรียน 1 หลัง และใช้ชื่อตั้งตรงจิตร 12 ต่อท้ายชื่อ 
โรงเรียนเดิม  ทางราชการได้ประกาศเกียรติคุณ  โดยใช้นามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร  12 ”

          ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2561  มี ดร.เสกสรรค์  ทองศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดทำการสอน   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในบริเวณที่ดินราชพัสดุเนื้อที่จำนวน   6 ไร่  3 งาน  9/10  ตารางวา 

          ปี พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ. 2564 ดร.วิรัช พานซ้าย​ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

          ปี พ.ศ. 2564 ถึง ปัจจุบันมี นายทนันชัย​ อินทนาชัย​ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 เปิดทำการสอน   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3