คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สุชาติ กลิ่นสังข์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ บำรุงพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุราช ชังเภา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย จั่นพุธ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุรงค์ มีเวชสม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ทัดแพ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ ด่านสีทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สายสอาด
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายคนินทร์ ตันติผลาผล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายพ้อน การะเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา รักษาเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลธรรมรักขิต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายทนันชัย อินทนาชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา/เลขานุการ