ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช พานซ้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางลำจวน ป้อมบุญมี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร12
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :