เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
   เขียวขาวงามเด่นเช่นธงชัย          ปลิวไสวลือเลื่องการศึกษา
สมดังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา      มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำจิตใจ
เขียวขาวงามสมทรงคุณค่า             เเหล่งปัญญาเชิดชูศักดิ์ศรี
การเรียนดีมีวินัยใฝ่สะอาด               มารยาทงามเพียบพร้อมเป็นคนดี

   พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12   มุ่งหมายปองสรรค์สร้างการศึกษา
นำวิชาการกล่าวขานการกีฬา       สร้างศรัทธาน้องพี่ชาว พ.ร.
เขียวขาวนามนี้เกียรติเกรียงไกร    เราภูมิใจพากเพียรเรียนศึกษา
ครูทุกคนล้วนมีใจเมตตา             ชั่วชีวาขอยึดมั่นกตัญญู
        
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.17 MB