พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1.  ส่งเสริม พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
บนพื้นฐานความเป็นไทย  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  จัดหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
 มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.  พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล
5.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมต่างๆ
มาใช้ในห้องเรียน
6.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูด้านวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อเป็นครูมืออาชีพ 
7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งภายใน
   และภายนอกสถานศึกษา