วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  จัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และมาตรฐานสากล นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน