วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนดีมีคุณภาพ  บริหารแบบมีส่วนร่วม  มุ่งคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล