หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๔ ช่วงชั้นดังนี้
๑.  ชั้นปฐมวัย ๒-๓
๒.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓