สายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6

นางสุภาพร สุริยะลังกา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0922768645
อีเมล์ : supaporn.sur@obecmail.org

นางสรัญญา มั่นเมือง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0817854024
อีเมล์ : sarunya.man@0becmail.org

นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0897350120
อีเมล์ : prasopchai.onj@obecmail.org

นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0988267069
อีเมล์ : arunsiri.taw@obecmail.org

นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0815966367
อีเมล์ : thanyalak.suc@obecmail.org

นางลักขณา สุใจ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0894395993
อีเมล์ : lugkhana.suj@obecmail.org

นางศิรินันท์ ทองศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0992710740
อีเมล์ : sirinun.tho@obecmail.org

นางกันยารัตน์ รอดเทศ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0892691815
อีเมล์ : kanyarat.boo@obecmail.org

นางพนมพร พรหมมา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0800763816
อีเมล์ : krutanny@gma[l.com

นางสาวดาริกา ศรีทุ่งลือ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0844941377
อีเมล์ : darika.nush@gmail.com

นางสาวฐิติมา เสือเถื่อน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 055-311026
อีเมล์ : thitima.sue@obecmail.org

นายสันติภาพ ปรากฎวงศ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0872110983
อีเมล์ : suntipab.pra@obecmail.org

นางกิติยา ปราบจินดา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0993106265
อีเมล์ : kitiya.pr.@obec.moe.go.th

นางสาวรุ่งพิรุณ สระทองอ้อย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0901479785
อีเมล์ : rungpirun229@gmail.com

นายสิทธิชัย เทียนทอง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0845778738
อีเมล์ : sittichaithi77@gmail.com

นายธนพล คงดารา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0882825250
อีเมล์ : thanaphonkhongdara@gmail.com

นายพัทธกานต์ อู่ทองมาก
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0992429933
อีเมล์ : pattakran5@hotmail.com

นายชัยวัฒน์ สุขใย
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0924745393
อีเมล์ : chaiway.suky@obecmai.org

นางสาวรัชดาพร ครุธบึงพร้าว
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
เบอร์โทร : 0881653969
อีเมล์ : nansab4@gmail.com

นางสาวนพวรรณ ชิราวัธน์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 098-7466355
อีเมล์ : noppawanchi1993@gmail.com

Mr.Jeffery Amparo
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0994143891
อีเมล์ : klughjeff27@gmail.com

Mr.Kofi Benson
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : Kofib07@gmail.com