สายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6

นางสุภาพร สุริยะลังกา
ครู คศ.3

นางมาลี สังเกตุ
ครู คศ.3

นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ครู คศ.3

นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ครู คศ.3

นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์
ครู คศ.3

นางลักขณา สุใจ
ครู คศ.3

นางศิรินันท์ ทองศรี
ครู คศ.3

นางกันยารัตน์ รอดเทศ
ครู คศ.3

นางพนมพร พรหมมา
ครู คศ.3

นางสรัญญา มั่นเมือง
ครู คศ.2

นางสาวดาริกา ศรีทุ่งลือ
ครู คศ.3

นายพัทธกานต์ อู่ทองมาก
ครู คศ.2

นางสาวฐิติมา เสือเถื่อน
ครู คศ.1

นางกิติยา ปราบจินดา
ครู คศ.1

นายสันติภาพ ปรากฎวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งพิรุณ สระทองอ้อย
ครู คศ.1

นายสิทธิชัย เทียนทอง
ครู คศ.1

นายธนพล คงดารา
ครู คศ.1

นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง
ครู คศ.1

นางสาวเบญจา กำจาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชดาพร ครุธบึงพร้าว
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Mr.Jeffery Amparo
ครูอัตราจ้าง

Miss Angie Lou Barcelona
ครูอัตราจ้าง