สายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6

นางสุภาพร สุริยะลังกา
ครู คศ.3

นางสรัญญา มั่นเมือง
ครู คศ.2

นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ครู คศ.3

นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ครู คศ.3

นางทัตนา พุทธรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์
ครู คศ.3

นางลักขณา สุใจ
ครู คศ.3

นางศิรินันท์ ทองศรี
ครู คศ.3

นางกันยารัตน์ รอดเทศ
ครู คศ.3

นางพนมพร พรหมมา
ครู คศ.3

นางสาวดาริกา ศรีทุ่งเครือ
ครู คศ.2

นางสาวฐิติมา เสือเถื่อน
ครู คศ.1

นายสันติภาพ ปรากฎวงศ์
ครู คศ.1

นางกิติยา ปราบจินดา
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งพิรุณ สระทองอ้อย
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย เทียนทอง
ครูผู้ช่วย

นายธนพล คงดารา
ครูผู้ช่วย

นางสาววัฑฐิกร แก่นนาค
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์ สุขใย
พนักงานราชการ

นางสาวรัชดาพร ครุธบึงพร้าว
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Mr.Jeffery Amparo
ครูอัตราจ้าง