สายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6

นายธนู สุขแสง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6

นางสรัญญา มั่นเมือง
ครู คศ.2

นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ครู คศ.3

นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ครู คศ.3

นางทัตนา พุทธรักษ์
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่าย
ครู คศ.3

นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์
ครู คศ.3

นางสมจิต ช่อลำดวน
ครู คศ.3

นางเฉลย คุณประทุม
ครู คศ.3

นางสุภาพร สุริยะลังกา
ครู คศ.3

นางลักขณา สุใจ
ครู คศ.3

นางศิรินันท์ ทองศรี
ครู คศ.3

นางกัญญารัตน์ รอดเทศ
ครู คศ.3

นางสาวฐิติมา เสือเถื่อน
ครู คศ.1

นายสันติภาพ ปรากฎวงศ์
ครู คศ.1

นางกิติยา ปราบจินดา
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งพิรุณ สระทองอ้อย
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชัย เทียนทอง
ครูผู้ช่วย

นายธนพล คงดารา
ครูผู้ช่วย

นางสาววัฑฐิกร แก่นนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชดาพร ครุธบึงพร้าว
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Mr.Jeffery Amparo
ครูอัตราจ้าง

Mr.Renante Bauya Calamohoy
ครูอัตราจ้าง