สายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6

นางทองคำ นิ่มสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6

นางสรัญญา มั่นเมือง
ครู คศ.2

นายธนู สุขแสง
ครู คศ.1

นายประสบชัย อ่อนจงไกร
ครู คศ.3

นางสาวอรุณศิริ ถวิลประวัติ
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ ศรีสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางทัตนา พุทธรักษ์
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ ป้อมสาหร่าย
ครู คศ.3

นางสาวธัญลักษณ์ สุขชวนันท์
ครู คศ.3

นางสมจิต ช่อลำดวน
ครู คศ.3

นางเฉลย คุณประทุม
ครู คศ.3

นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นางสุภาพร สุริยะลังกา
ครู คศ.3

นางสาวแสงจันทร์ เรณุมาร
ครู คศ.3

นางสาวไสว ครุธบึงพร้าว
ครู คศ.3

นางสาวฐิติมา เสือเถื่อน
ครู คศ.1

นายสันติภาพ ปรากฎวงศ์
ครู คศ.1

นางกิติยา ปราบจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งพิรุณ สระทองอ้อย
ครูผู้ช่วย

นายธนพล คงดารา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายสิทธิชัย เทียนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายชัยวัฒน์ สุขใย
พนักงานราชการ

นางสาววัฑฐิกร แก่นนาค
พนักงานราชการ

นางสาวรัชดาพร ครุธบึงพร้าว
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Mr.Jeffery Amparo
ครูอัตราจ้าง