สายชั้นปฐมวัย

นางสุดาพร ทองทา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
เบอร์โทร : 0892694245
อีเมล์ : Sudaphon.pum@obecmail.org

นางวันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898392709
อีเมล์ : vanthanee.von@obecmail.org

นางกาญจนา จงปลื้มปิติ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 086203-8944
อีเมล์ : joojee2505@gmail.com

นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0941547894
อีเมล์ : anonglak.ipe@0becmail.org

นางวารุณี คงสีไพร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0910266769
อีเมล์ : warunee.kon@obecmail.org

นางสาวเพ็ญพรรณ ใจร้าย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0924635336
อีเมล์ : Penpan_sdu@hotmail.com

นางสาวสุนิษา คนบาง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0875465970
อีเมล์ : kb.sunisa5970@gmail.com

นางสาวภัทรวดี พรรณา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 088-1629656
อีเมล์ : Phun2004shotima@gmail.com

นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0884350544
อีเมล์ : jaruwan.jk8@gmail.com

นางสาวณัฐสิณี ไชยศิลป์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0634929546
อีเมล์ : Puifaiy.ch@gmail.com

Miss. Poserio Marian Sofia De Jesus
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0983942685
อีเมล์ : mariansofiaposerio@gmail.com

Miss. May-an Colte Pingaping
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : เบอร์ 06-3013-7034
อีเมล์ : micah05261996@gmail.com

Mrs. Beverly Pabicon Jamerlan
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : jamerlanbeverly@gmail.co