สายชั้นปฐมวัย

นางสุดาพร ทองทา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางวันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา จงปลื้มปิติ
ครู คศ.3

นางกิติมา เร่ในไพร
ครู คศ.3

นางคัสมา ดีดน้อย
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง
ครู คศ.3

นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญา
ครู คศ.3

นางสาวพรปวีณ์ แถวอุทุม
ครู คศ.2

นางวารุณี คงสีไพร
ครู คศ.2