สายชั้นปฐมวัย

นางสุดาพร ทองทา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางวันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา จงปลื้มปิติ
ครู คศ.3

นางกิติมา เร่ในไพร
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง
ครู คศ.3

นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญา
ครู คศ.3

นางสาวพรปวีณ์ แถวอุทุม
ครู คศ.2

นางวารุณี คงสีไพร
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญพรรณ ใจร้าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิษา คนบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวดี พรรณา
ครูผู้ช่วย

Miss Ivy C. Miano
ครูอัตราจ้าง

Mr.Agyare Berkoh Gilbert
ครูอัตราจ้าง