สายชั้นปฐมวัย

นางสุดาพร ทองทา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางวันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวารุณี คงสีไพร
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญพรรณ ใจร้าย
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา คนบาง
ครู คศ.1

นางสาวภัทรวดี พรรณา
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสิณี ไชยศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวธิติมา แพงวังทอง
ครูอัตราจ้าง

Miss. May-an Colte Pingaping
ครูอัตราจ้าง

Mrs. Beverly Pabicon Jamerlan
ครูอัตราจ้าง