สายชั้นปฐมวัย

นางสุดาพร ทองทา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางวันทนีย์ วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา จงปลื้มปิติ
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง
ครู คศ.3

นางอนงค์ลักษณ์ อินปัญญา
ครู คศ.3

นางวารุณี คงสีไพร
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญพรรณ ใจร้าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิษา คนบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรวดี พรรณา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐสิณี ไชยศิลป์
ครูผู้ช่วย

Mr.Agyare Berkoh Gilbert
ครูอัตราจ้าง

Miss Ivy C. Miano
ครูอัตราจ้าง