สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายพัฒนา รักษาเกียรติ
ครู คศ.3

นางสาวศุภมาศ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางนีรนนท์ กันแตง
ครู คศ.3

นางเพ็ญแข ฟักคง
ครู คศ.3

นางสุรีย์ เพ็ชรภู่
ครู คศ.3

นายภูวิศ เหล็กขำ
ครู คศ.3

นางศิรินันท์ ทองศรี
ครู คศ.3

นางพัชรี สุวรรณ
ครู คศ.3

นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธี
ครู คศ.3

นางพันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางจรรยา บัวทอง
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ครู คศ.3

นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง
ครู คศ.1

นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ
ครูผู้ช่วย

ศิรินภา อยู่เจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ คำผอง
พนักงานราชการ

นายอวิรุทธ์ เดชธาดา
ครูอัตราจ้าง