สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางนีรนนท์ กันแตง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางเพ็ญแข ฟักคง
ครู คศ.3

นางสาวศุภมาศ การะเกตุ
ครู คศ.2

นายภูวิศ เหล็กขำ
ครู คศ.3

นางพัชรี สุวรรณ
ครู คศ.3

นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธี
ครู คศ.3

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ครู คศ.3

นางจรรยา บัวทอง
ครู คศ.2

นางพันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์
ครู คศ.2

นางเตือนใจ มากโภคา
ครู คศ.1

นางรุ่งทิวา นิ่มนงค์
ครู คศ.1

นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ
ครู คศ.1

นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ
ครู คศ.1

นางสาววัฑฐิกร แก่นนาค
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา คำหอมรื่น
ครูอัตราจ้าง

นายณรงค์เดช ปงรังสี
ครูอัตราจ้าง

Miss Stacy Catherine Ayoki
ครูอัตราจ้าง