สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางนีรนนท์ กันแตง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
อีเมล์ : neeranon.kan@obecmail.org

นางสาวศุภมาศ การะเกตุ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0819628640
อีเมล์ : supamas.kar@obecmail.org

นางเพ็ญแข ฟักคง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0896395947
อีเมล์ : penkhae.pin@gmail.com

นายภูวิศ เหล็กขำ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0946152112
อีเมล์ : puwit.lek@obecmail.org

นางพัชรี สุวรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0819628536
อีเมล์ : pacharee.suw@obecmail.org

นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862032770
อีเมล์ : malilin.klo@obecmail.org

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810453313
อีเมล์ : junpen.tho@obecmail.org

นางจรรยา บัวทอง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0879060662
อีเมล์ : j่่anya.bua@obecmail.org

นางพันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0931355465
อีเมล์ : pansajum@gmail.com

นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0874062822
อีเมล์ : siriluk2822@gmail.com

นางเตือนใจ มากโภคา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0931464994
อีเมล์ : tuenjai2222@hotmail.com

นางรุ่งทิวา นิ่มนงค์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0881391395
อีเมล์ : Rungtiwa-nan@hotmail.com

นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 088-1600384
อีเมล์ : puttimaster@gmail.com

นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 055311026
อีเมล์ : miss.sirinapa@gmail.com

นายอภิรักษ์ ทองดี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0953076217
อีเมล์ : great_kmutt@hotmail.com

นางสาววัฑฐิกร แก่นนาค
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0989164714
อีเมล์ : wattikorn.kan@obecmail.org

นางสาวปวีณา คำหอมรื่น
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0641561671
อีเมล์ : jg63049@gmail.com

Miss Stacy Catherine Ayoki
ครูอัตราจ้าง