สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางปรียาวดี บัวแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางนีรนนท์ กันแตง
ครู คศ.3

นางจรรยา บัวทอง
ครู คศ.2

นางพัชรี สุวรรณ
ครู คศ.3

นางพันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ครู คศ.3

นางสาวดรุณ มินาคูณ
ครู คศ.3

นายพัฒนา รักษาเกียรติ
ครู คศ.3

นางเพ็ญแข ฟักคง
ครู คศ.3

นายภูวิศ เหล็กขำ
ครู คศ.3

นางศิรินันท์ ทองศรี
ครู คศ.3

นางสาวศุภมาศ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางสุรีย์ เพ็ชรภู่
ครู คศ.3

นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง
ครู คศ.1

นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธี
ครู คศ.3

นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ
ครูผู้ช่วย

ศิรินภา อยู่เจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ คำผอง
พนักงานราชการ

นายอวิรุทธ์ เดชธาดา
ครูอัตราจ้าง

Miss Mae Dimple
ครูอัตราจ้าง