สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายพัฒนา รักษาเกียรติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศุภมาศ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางนีรนนท์ กันแตง
ครู คศ.3

นางเพ็ญแข ฟักคง
ครู คศ.3

นางสุรีย์ เพ็ชรภู่
ครู คศ.3

นายภูวิศ เหล็กขำ
ครู คศ.3

นางพัชรี สุวรรณ
ครู คศ.3

นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธี
ครู คศ.3

นางพันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางจรรยา บัวทอง
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ครู คศ.3

นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง
ครู คศ.2

นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ คำผอง
พนักงานราชการ

นายอวิรุทธ์ เดชธาดา
ครูอัตราจ้าง

Mr. Kofi Benson
ครูอัตราจ้าง