สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายพัฒนา รักษาเกียรติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศุภมาศ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางนีรนนท์ กันแตง
ครู คศ.3

นางเพ็ญแข ฟักคง
ครู คศ.3

นางสุรีย์ เพ็ชรภู่
ครู คศ.3

นายภูวิศ เหล็กขำ
ครู คศ.3

นางพัชรี สุวรรณ
ครู คศ.3

นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธี
ครู คศ.3

นางพันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางจรรยา บัวทอง
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง
ครู คศ.2

นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ คำผอง
พนักงานราชการ

นายอวิรุทธ์ เดชธาดา
ครูอัตราจ้าง

Mr. Kofi Benson
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรี สุรเดช คุ้มสุพรรณ
ลูกจ้างพัสดุโรงเรียน