สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางนีรนนท์ กันแตง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศุภมาศ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางเพ็ญแข ฟักคง
ครู คศ.3

นายภูวิศ เหล็กขำ
ครู คศ.3

นางพัชรี สุวรรณ
ครู คศ.3

นางมะลิรินทร์ กล่อมโยธี
ครู คศ.3

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองหยิบ
ครู คศ.3

นางจรรยา บัวทอง
ครู คศ.2

นางพันธ์เสงี่ยม ภัทรวิวัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางศิริลักษณ์ เพชรรัตน์
ครู คศ.2

นางเตือนใจ มากโภคา
ครู คศ.1

นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ
ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ ทองดี
ครูผู้ช่วย

นายอนุศิษฏ์ สุขเจริญ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรี สุรเดช คุ้มสุพรรณ
ลูกจ้างพัสดุโรงเรียน