คณะผู้บริหาร

ดร.วิรัช พานซ้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลำจวน ป้อมบุญมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีย์ อ่อนจงไกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัลลภ พนัสขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา