สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายวุฒิชัย บำรุงดิลก
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางวิไลรัตน์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3

นางพรรณี นาคน้อย
ครู คศ.3

นางเย็นฤดี คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นางกัญญานันท์ ด้วงอินทร์
ครู คศ.3

นางกันต์สิริ กิ่งโก้
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสมจิต ช่อลำดวน
ครู คศ.3

นางสาวพัชรา แก้วพฤกษ์
ครู คศ.3

นางจารุวรรณ สายน้อย
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก
ครู คศ.2

นางกนกอร รัตนานนท์
ครู คศ.1

นางสาวชลดา สุกใส
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา จิตรอารี
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล
ครู คศ.1

นางรักษิณา ปรากฏวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเปมิกา อินไชย
ครูผู้ช่วย

นายอภิรักษ์ ทองดี
ครูผู้ช่วย

นายประวิตร จันทร์อับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุกัญญา นิลศิริ
ครูพี่่เลี้ยง

Miss Ofelia Emperasor Javier
ครูอัตราจ้าง

Miss.Grace Magallanes Gaborno
ครูอัตราจ้าง