สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางพรรณี นาคน้อย
ครู คศ.3

นางมาลี สังเกตุ
ครู คศ.3

นางเย็นฤดี คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นางวิไลรัตน์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3

นางกัญญานันท์ ด้วงอินทร์
ครู คศ.3

นางกันต์สิริ กิ่งโก้
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสมจิต ช่อลำดวน
ครู คศ.3

นางสาวพัชรา แก้วพฤกษ์
ครู คศ.3

นางจารุวรรณ สายน้อย
ครู คศ.2

นางสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก
ครู คศ.1

นางกนกอร รัตนานนนท์
ครู คศ.1

นางสาวชลดา สุกใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา จิตรอารี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวรักษิณา สุขวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายพีรวัฒน์ จันหอกลอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเปมิกา อินไชย
ครูผู้ช่วย

นายประวิตร จันทร์อับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Miss Ofelia Emperasor Javier
ครูอัตราจ้าง

นางสุกัญญา นิลศิริ
ครูพี่่เลี้ยง

Miss.Grace Magallanes Gaborno
ครูอัตราจ้าง