สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางพนมพร พรหมมา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางจิราพร เมืองอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรรณี นาคน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกัญญานันท์ ด้วงอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกันต์สิริ กิ่งโก้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางจารุวรรณ สายน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางวิไลรัตน์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเย็นฤดี คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นางมาลี สังเกตุ
ครู คศ.3

นางอารีย์ อ่อนจงไกร
ครู คศ.3

นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ อินทมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา แก้วพฤกษ์
ครู คศ.3

นางสาวชลดา สุกใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา จิตรอารี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรักษิณา สุขวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายพีรวัฒน์ จันหอกลอง
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์ สุขใย
พนักงานราชการ

นางสุกัญญา นิลศิริ
ครูพี่่เลี้ยง

นายประวิตร จันทร์อับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Miss Ofelia Emperasor Javier
ครูอัตราจ้าง