สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางพนมพร พรหมมา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางจิราพร เมืองอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรรณี นาคน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกัญญานันท์ ด้วงอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกันต์สิริ กิ่งโก้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางจารุวรรณ สายน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางวิไลรัตน์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเย็นฤดี คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นางมาลี สังเกตุ
ครู คศ.3

นางอารีย์ อ่อนจงไกร
ครู คศ.3

นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ อินทมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวชลดา สุกใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา จิตรอารี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรักษิณา สุขวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายพีรวัฒน์ จันหอกลอง
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์ สุขใย
พนักงานราชการ

นางสุกัญญา นิลศิริ
ครูพี่่เลี้ยง

นายประวิตร จันทร์อับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ