สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางพรรณี นาคน้อย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810376241
อีเมล์ : pannee.nakn@obecmail.org

นางมาลี สังเกตุ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0856023844
อีเมล์ : tb_malee@hotmail.com

นางเย็นฤดี คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0815964058
อีเมล์ : yenrudee.khu@obecmail.org

นางสวภาว์ คุ้มสุพรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0882735547
อีเมล์ : saapha.khu@obecmail.org

นางวิไลรัตน์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0815330709
อีเมล์ : wilairat.jit@obecmail.org

นางกัญญานันท์ ด้วงอินทร์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0912682585
อีเมล์ : panicha.dun@obecmail.org

นางกันต์สิริ กิ่งโก้
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0987463067
อีเมล์ : Kansiri.kin@obecmail.org

นางสุรีรัตน์ ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0896386669
อีเมล์ : sureerat.sakprasoet2506@gmail.com

นางสมจิต ช่อลำดวน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0818886359
อีเมล์ : somchit.chol@obecmail.org

นางสาวพัชรา แก้วพฤกษ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0993783335
อีเมล์ : noo_patchara@hotmail.com

นายวุฒิชัย บำรุงดิลก
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862141919
อีเมล์ : Aunto1@hotmail.co.th

นางจารุวรรณ สายน้อย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0899593860
อีเมล์ : jaruwan.sai@obcmail.org

นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0968657474
อีเมล์ : sureerat.dkk@gmail.com

นางกนกอร รัตนานนท์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0966697355
อีเมล์ : ganokorn2534@gmail.com

นางสาวชลดา สุกใส
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0932147785
อีเมล์ : mildchon.mc@gmail.com

นางสาวเจนจิรา จิตรอารี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0801343477
อีเมล์ : itim_timmy@hotmail.com

นางสาวสุภาวรรณ เจ้าพิพัฒนกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0918586190
อีเมล์ : supawan.jaophiphatthanakun@gmail.com

นางรักษิณา ปรากฏวงศ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0922720869
อีเมล์ : pinkzii_sweetypink@hotmail.com

นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0612803296
อีเมล์ : ronalkeng_nana@hotmail.com

นางสาวเปมิกา อินไชย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0820057210
อีเมล์ : poepeapeamika@gmail.com

นายประวิตร จันทร์อับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุกัญญา นิลศิริ
ครูพี่่เลี้ยง
เบอร์โทร : 0897054857
อีเมล์ : sukanyanilsiri@gmail.com

Miss Ofelia Emperasor Javier
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : feljav143@gmail.com

Miss.Grace Magallanes Gaborno
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : gracegaborno0828@gmail.com