ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
57
56
113
4
อนุบาล 3
65
74
139
5
รวม อนุบาล
122
130
252
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
70
82
152
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
66
75
141
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
88
81
169
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
67
94
161
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
89
88
177
5
ประถมศึกษาปีที่ 6
76
85
161
4
รวมประถม
456
505
961
25
มัธยมศึกษาปีที่ 1
50
66
116
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
67
60
127
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
71
71
142
4
รวมมัธยมต้น
188
197
385
11
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
766
832
1,598
45

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562