คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วรวิทย์ กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปภาวรินทร์ บุญมา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พัทธนันท์ ทับเเสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.กิตติพัศ แสนประสิทธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ชนสรณ์ รักกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนณัฏฐ์ นนท์จิรวิชญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนภัทร วัฒนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนวัฒน์ โชติพรมราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช ฐิตวุฒิ เชื้อเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จันทิรา ป้วมก้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เพชรรัตน์ ทานะมัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.โชติกา นิติสาริตานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภัณฑิรา น้อยเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิลัยลักษณ์ สุทธิธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมนัสวี บุรัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3