ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้จัดกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลพัฒนาที่ 3 (ขุนศึก 33) ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,16:26   อ่าน 69 ครั้ง